Štampa

 

Poslovni centar Banja Luka "IG"
Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-94
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)51 348 360
Fax: +387 (0)51 348 372
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Poslovni centar Sarajevo "IG"
Tel: +387 (0)33 568 580
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Poslovni centar Trebinje "IG"
Obala Luke Vukalovića 3
Tel: +387 (0)59 260 207
Fax: +387 (0)59 261 391
Poslovni centar Herceg Novi "IG"
Nikola Ljubibratić bb
85340 Herceg Novi

Tel/Fax: +382 (0)31 342 559
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Poslovni centar Beograd "IG"
Tel: +381 (0)11 32 28 402
Fax: +381 (0)11 33 48 316
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kancelarija Doboj
Tel: +387 (0)53 228 809
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kancelarija Nevesinje
Tel: +387 (0)59 601 716
Laboratorija Banja Luka
Tel: +387 (0)51 533 380
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

 

SERTIFIKATI

Sertifikacija: Projektovanje i nadzor, ekologija i edukacija, laboratorijsko ispitivanje i kontrola kvaliteta materijala uspostavila sistem upravljanja kvalitetom koji je usaglašen sa zahtjevom ISO 9001:2008

Sertifikacija: Projektovanje i nadzor, ekologija i edukacija, laboratorijsko ispitivanje i kontrola kvaliteta materijala uspostavila Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji je usaglašen sa zahtjevima ISO 14001:2004

Sertifikacija: Projektovanje i nadzor, ekologija i edukacija, laboratorijsko ispitivanje i kontrola kvaliteta materijala uspostavila Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu koji je usaglašen sa zahtjevima OHSAS 18001:2007

BATA – Sertifikat o akreditaciji da se ispunjavaju zahtjevi standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje ispitivanja i uzrokovanja građevinskih materijala i proizvoda

 

LICENCE

Licenca za reviziju:

A) tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (arhitektonske faze, konstruktivne faze, hidrotehničke faze, faze niskogradnje, dijela elektro faza – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja, dijela elektro faze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike, dijela mašinske faze – oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije i faza saobraćajne signalizacije).

B) tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave i to - faza uređenja zelenih površina

Licenca za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (arhitektonske faze, konstruktivne faze, hidrotehničke faze, faze niskogradnje, dijela elektro faza – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja, dijela elektro faze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike, dijela mašinske faze – oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije, dijela mašinske faze – mašinska postrojenja i metalne konstrukcije u građevinarstvu, faza uređenja zelenih površina i faza saobraćajne signalizacije).

Licenca za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Licenca za izradu prostornog uređenja i to: strateških dokumenata prostornog uređenja.

Licenca za obavljanje poslova provjere bezbjednosti saobraćaja.

Licenca za obavljanje poslova revizije bezbjednosti saobraćaja.

Licenca za geološka istraživanja (obavljanje poslova detaljnih geoloških istraživanja, izradu i reviziju geološke dokumentacije, vođenje knjige evidencije rezervi mineralnih sirovina i poslova stručnog nadzora nad izvođenjem geoloških istraživanja).

Licencu za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućeg zračenja) i mikroklime.

Licenca o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

Licenca o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.

 

OVLAŠĆENJA

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja koji su sastavni dio glavnog projekta za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: konstruktivna faza u visokogradnji, konstruktivna faza u niskogradnji (mostovi, tuneli, potporne konstrukcije), projekti saobraćajnica, projekti iz oblasti geotehnike, projektovanje iz oblasti mašinstva (KGH oblast visokogradnje) i arhitektonsko projektovanje.

Ovlaštenje za nostrifikaciju investiciono – tehničke dokumentacije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: oblast građevinarstva (projekti konstruktivne faze u visokogradnji i niskogradnji), oblast hidroinstalacija, oblast elektroenergetike (projekti električnih instalacija u elektroenergetici) i oblast mašinstvo (projekti KGH u visokogradnji).

Ovlaštenje za izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja, izrade projekata koji je sastavni dio glavnog projekta i to: izrada projekata zaštite od požara, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja, izrade projekata koji je sastavni dio glavnog projekta za područje mašinstva (energetika) za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: rafinerijska postrojenja, termoelektrane, toplane-energane, i male hidroenergane.

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja građevina i zahvata i izradu geotehničkih projekata na području Unsko-sanskog kantona.

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, i to: izrada procjene ugroženosti od požara, izrada plana zaštite od požara, izrada elaborata zaštite od požara, izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu, izrada općih akata zaštite od požara, izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju, izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine i laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara.

 

RJEŠENJA

Rješenje za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i tehničku kontrolu nad izvođenjem geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, kao i izradu projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja i za izvođenje geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta.

Riješenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti.

Rješenje o upisu u Registar naučno istraživačkih ustanova.

Rješenje za vršenje procjene bezbijednosti hemikalija i izradu izvještaja o bezbijednosti hemikalije sa prijedlogom mjera za smanjenje i kontrolu rizika od hemikalije.

Riješenje za vršenje obuke, provjere znanja i izdavanje uvjerenja za savjetnika za hemikalije.

Rješenje za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije – niskogradnja, hidrogradnja i visokogradnja - arhitektonska, konstruktivna, mašinska, tehnološka i elektro faza, faza saobraćaja i saobraćajna signalizacije Vlada Brčko Distrikta.

Rješenje za izradu strategije, prostornog plana, urbanističkog plana, zoning plana i regulacionih planova. Vlada Brčko Distrikta.

Riješenje za izradu tehničke dokumentacije, za objekte niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje – arhitektonska, konstruktivna, mašinska, tehnološka i elektro-faza. Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore

Rešenje za izradu tehničke dokumentacije za koje dozvolu izdaje Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva Republike Srbije, ili nadležni organ autonomne pokrajine, i to: projekti saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze; projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze; projekti saobraćajnica za javne željezničke infrastrukture sa priključcima.

Rješenje o ispunjavanju uslova za vršenju poslova davanja stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu elaborata zaštite od požara kao priloga projektnoj dokumentaciji za građenje objekata.

Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije.

Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje tipske i prve verifikacije osnovnih građevinskih materijala koji se koriste za gradnju i održavanje donjeg stroja pruga u Republici Srpskoj

Rješenje o upisu Instituta za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, u Registar izdavača.

Rješenje za sprovođenje radnji ispitivanja građevinskih proizvoda.

Rješenje za izdavanje certifikata o usaglašenosti za građevinske proizvode, odnosno grupu proizvoda: asfalt i beton, beton i cement i kamen i agregat.

Riješenje za donošenje tehničkog odobrenja za područje proizvoda, građevinarstvo (agregati, proizvodi za građenje puteva, podne obloge, popločavanje i završne obrade puteva, podne obloge, uključujući nosive ploče prizemlja, puteve i druge saobraćajne plohe, ultratanki slojevi asfaltbetona i sklopovi za zaštitu od pada stijena.)

 

UVJERENJA

Institut za građevinarstvo „IG“ nalazi se na listi pravnih lica koje ispunjavaju uslove za vršenje poslova tehničkog pregleda objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Broj: 15-03-052-2940/15

Uvjerenje da je ''IG'' nalazi na listi ovlaštenih nositelja izrade Studija o utjecaju na okoliš i Planova aktivnosti koje izdaje Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Broj: 05-02-23-1587-7/13

 

ZAPISNIK

Zapisnik o ispunjenosti uslova za obavljanje rudarskih geodetskih mjerenja

Zapisnik za obavljanje poslova u vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja i osposobljavanja radnika u rudarstvu.

Institut za građevinarstvo "IG", u toku skoro dve decenije postojanja, razvio se u organizaciju koja osigurava logističku specijalističku podršku građevinskoj ekonomiji, energetici, ekologiji i prostornom planiranju.

Naše dugogodišnje iskustvo, kadrovki potencijal (multidisciplinarni radni tim), savremena oprema i tehnička sredstva, omogućava nam da klijentima, kako u zemlji tako i regionu, ponudimo visoko stručne usluge u domenu svoje djelatnosti.

”IG” je kuća koju čini koncentracija znanja, a s obzirom na broj stručnjaka i reference, može se s pravom reći da je stala u red vodećih domaćih projektantskih, konsultantskih i naučnih instituta, koji se bave istraživanjem i razvojem u graditeljstvu.

Institut za građevinarstvo "IG" - organizaciona šema

Institut je organizovan kao samostalna ekonomska i poslovna cjelina, čiju organizacionu strukturu čine Poslovni centri, kancelarije i laboratorije. Poslovni centri u sastavu Instituta su: Banja Luka (sjedište), Trebinje, Sarajevo, Herceg Novi i Beograd, dvije kancelarije u Doboju i Nevesinju i laboratorija u Banjoj Luci.

Posjeduje tri mobilne ekološke laboratorije, koje su integrisane u sistem s mogućnošću da postignu brza, precizna, kvalitetna i kvantitetna, stacionarna i/ili mobila mjerenja i analize.

Institut za građevinarstvo ”IG” raspolaže sa visokom tehnologijom, kvalitetnom računarskom opremom i koristi savremene softvere i operativne sisteme, koji obezbjeđuju podršku aktivnostima u svim oblastima rada, a vlastiti vozni park omogućava veću mobilnost i uspješnost u radu.

Vizija Instituta za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka je fleksibilna svjetska kompanija koja će se nositi sa dinamičnim promjenama u pružanju usluga u građevinarstvu (inženjering u građevinarstvu, niskogradnja, visokogradnja, hidrotehnika); projektovanju (izrada naučno-istraživačkih projekata i izvođenje usluga iz oblasti građevinarstva, energetike, ekologije, edukacija, zaštite na radu i zaštite od požara). Naime, ulaskom u navedena područja, Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka želi pristup novim informacionim tehnologijama, materijalima i naučnim dostignućima u oblasti građevinarstva, projektovanja i drugih djelatnosti

Za ostvarenje vizije Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka uspostavlja sledeću politiku:

  • Povećanje efikasnosti i efektivnosti preduzeća, razvojem i unapređenjem integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom prema seriji standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.
  • Zadovoljstvo kupaca nivoom kvaliteta, pouzdanošću, konkurentnošću cijena i rokom isporuke naših proizvoda i usluga, kao i zadovoljstvo ostalih interesnih strana.
  • Otvorenost za saradnju sa svim zainteresovanim stranama (kupci, isporučioci, zaposleni, društvo) na unapređenju sistema upravljanja.
  • Obuka kadrova u cilju prihvatanja, održavanja i poboljšanja sistema upravljanja.
  • Unapređenje mišljenja korisnika naših proizvoda i usluga kroz poštenje, uljudnost i težnju ka stalnom poboljšanju kvaliteta naših proizvoda i usluga.
  • Obezbjeđenje standardnog kvaliteta naših proizvoda i usluga kroz nadzor nad bitnim karakteristikama proizvoda, usluga i procesa.
  • Smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i očuvanje zdravlja i bezbijednosti ljudi.
  • Ispunjavanje zahtjeva i stalno unapređenje efektivnosti sistema menadžmenta i privrženost stalnom unapređivanju i prevenciji zagađivanja okoline, zdravlja i bezbijednosti.
  • Privrženost usaglašenosti sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima o zaštiti životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbijednosti na radu, a koji su povezani sa aspektima životne sredine, odnosno rizicima po zdravlje i bezbijednost na radu.

Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka je osnovan u martu 2000. godine. Upisan je u registar privrednih subjekata Republike Srpske broj 1-11425-00, a po rješenju Osnovnog suda u Banjoj Luci broj U/I-681/2000.

Poslovi iz registrovane djelatnosti se obavljaju preko Društva kao cjeline i četiri poslovna centra i to: Trebinje i Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Herceg Novi (Crna Gora) i Beograd (Srbija). Pored centara, posluju dvije kancelarije u Doboju i Nevesinju i laboratorija u Banjoj Luci.

Sjedište Društva je u Banjoj Luci, u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića 92 – 96.

Društvo je na dan 31. decembra 2016. godine zapošljavalo 156 radnika, u odnosu na dan 31.12.2013. godine kada je bilo 104 radnika. Institut zapošljava stručna i tehnička lica svih profila kako bi se moglo odgovoriti na sve strožije zahtjeve investitora u BiH. Pored stručnog kadra Institut zapošljava nekoliko doktora nauka i magistara, samim tim uvršten je na listi Ministartva nauke i tehnologije kao naučno-istraživačka institucija.

Pored stručnog kadra Institut raspolaže i tehničkom osposobljenosti koja je na visokom nivou. Raspolaže najmodernijom centralnom laboratorijom za ispitivanje materijala, betona, asfalta i geomehanike. Pored toga na raspolaganju ima i 3 pokretne ekološke laboratorije, GPS komplete geodetske opreme, vozila iz teretnog i putničkog programa, potpunu opremljenost licenciranim programima i računarima u svim organizacionim jedinicama.

Stručna i tehnološka komponenta zasnovana je na odgovarajućim licencama oba entiteta i Brčko distrikta kako pojedinaca tako i firme, i na integrisanom sisitemu kvaliteta po ISO 9001:2007.

Edukacija kadrova je stalno stručno usavršavanje po evropskim i svjetskim standardima iskazana kroz seminare, sajmove i članstvo u relevantnim međunarodnim i domaćim asocijacijama (IRF, UKI i dr.). Institut je učesnik u međunarodnoj razmjeni studenata svih profila koja je organizovana od strane Univerziteta u Banjoj Luci.