IG - sektor za ekologiju

Јеdnа оd dјеlаtnоsti Institutа zа grаđеvinаrstvо „IG“ d.о.о. Bаnjа Lukа оbаvlја sе krоz rаd Оdјеljеnја za zaštitu životne sredine.

Djelatnost Odjelјenja zaštite životne sredine odvija se u skladu sa pozitivnim propisima, podzakonskim, tehničkim propisima, normativima i standardima, te drugim aktima koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju u predmetnoj oblasti, imajući pri tom u vidu i kompatibilne evropske standarde, propise i drugu evropsku regulativu.

Poslovi sa kojima se svakodnevno srećemo u ovom odjelјenju mogu se sistematizovati na sljedeći način: izrada studijske dokumentacije, izrada tehničke dokumentacije, izrada stručnih mišljenјa, monitoring stanјa životne sredine, monitoring emisija u životnu sredinu, procjena bezbjednosti hemikalija, obuke savjetnika za hemikalije.

Jedna od osnovnih djelatnosti ovog odjeljenja je izrada različitih vrsta Studija, elaborata, Planova, Izvještaja kao što su: Izrada Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu, Izrada elaborata u cilјu dobijanja ekoloških dozvola, Izrada Planova upravljanja otpadom, Izrada Planova uređenje i održavanja zelenih površina internih saobraćajnica i manipulativnih platoa, Izrada Izvještaja o stanju sigurnosti.

Izrada tehničke dokumentacije podrazumijeva projektovanje sistema za prečišćavanje u skladu sa odredbama tehničkih standarda BAS, JUS,.., i kriterijumima za izlazne efluente definisane važećim pravilnicima i uredbama FBiH, RS, BiH i to sistema za prečišćavanje otpadnih voda, sistema za prečišćavanje otpadnih taloga i sistema za prečišćavanje otpadnih gasova.

Izrada stručnih mišljenјa podrazumijeva izradu prijedloga sanacija, zbrinjavanja, prečišćavanja, uklanjanja zagađenja, itd.

Monitoring stanјa životne sredine podrazumijeva mjerenje imisijskih koncentracija zagađivača u vazduhu (mjerenje stepena aerozagađenja), mjerenje ukupnog nivoa buke, analizu zagađenosti voda (uzorkovanje i fizičko-hemijska analiza otpadnih voda), analize zemlјišta, (uzorkovanje i fizičko-hemijska analiza zemlјišta), mjerenje emisijskih koncentracija polutanata, mjerenje koncentracije zagađivača u otpadnim gasovima, itd.

Procjena bezbjednosti hemikalije sa prijedlogom mjera za smanjenje i kontrolu rizika obuhvata skup uslova koji opisuju kako se hemikalija proizvodi, odnosno koristi za vrijeme svog životnog ciklusa. Procjena bezbjednosti obuhvata procjenu opasnosti za zdravlјe lјudi, ocjenu fizičko hemijskih svojstava određene hemikalije koji predstavlјaju opasnost za zdravlјe lјudi, procjenu opasnosti za životnu sredinu, procjenu svojstava PBT (perzistentno, bioakumulativno, toksično) i vPvB (veoma perzistentno, veoma bioakumulativno), te prijedlog mjera za smanjenje i kontrolu rizika, uklјučujući mjere za sprečavanje ili smanjenje ispuštanja u vazduh, vodu, zremlјište, radnu i životnu sredinu.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja i provjeri znanja o opasnim hemikalijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/13) u ovom odjeljenju organizuje se i održava obuka Savjetnika za hemikalije.

Odjeljenje za zaštitu životne sredine trenutno čini 7 stručnih saradnika i istraživača.

Siniša Cukut, dipl.inž.tehnol.
Rukovodilac odjeljenja za zaštitu životne sredine
Telefon: +387 (0)51 348 370
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.