Laboratorijski opiti BETON

Agregat

Rb. Vrsta i obim ispitivanja Uslov ispitivanja
1. Mjesečna (kontrolna) ispitivanja mješavine agregata za beton JUS B.B3.100
( B.B8.029 I 036)
2. Posebno svojstvo  

Beton

Rb. Vrsta i obim ispitivanja Uslov ispitivanja
1. Ispitivanje betonskih uzoraka na pritisak (sa i bez izrade izvještaja) JUS U.M1.020
BAS EN 12390-3
2. Uzorkovanje, spravljenje i njega betonskih uzoraka EN 12350-1
EN 12390-2
3. Ispitivanje betonskog uzorka na cijepanje JUS U.M1.022
4. Ispitivanje betonskog uzorka na VDP JUS U.M1.015
BAS EN12390-8
5. Ispitivanje betonskog uzorka na mraz (cijena po ciklusu) JUS U.M1.016
BAS EN M1.016
6. Ispitivanje betonskog uzorka na savijanje BAS EN 12390-5
7. Ispitivanje na dejstvo soli JUS U.M1.055
8. Mjesečna obrada tekuće kontrole postignute MB JUS U.M1.051
9. Kvartalna ocjena – dokaz postignute MB JUS U.M1.051
10. Proizvodna sposobnost fabrike betona JUS U.M1.050
11. Receptura za beton P BAB-87
12. Prethodna proba betona P BAB-87
13. Projekat betona za objekte P BAB-87
14. Završna ocjena kvaliteta ugrađenog betona u objekat: P BAB-87
obrada partije betona
završni izvještaj: objekti do 1000 m²
završni izvještaj: objekti više od 1000 m²
završni izvještaj: objekti više od 2000 m²
završni izvještaj: objekti više od 3000 m²
15. Izrada programa rada lab. i fabrike betona P BAB-87
16. Kernovanje do 3 uzorka JUS U.M1.048
17. Kernovanje do 6 uzoraka JUS U.M1.048
18. Kernovanje do 10 uzoraka JUS U.M1.048
19. Sklerometrisanje po partiji betona JUS U.M1.041
20. Ispitivanje maltera JUS U.M2.010
JUS U.M2.012

Cement

Rb. Vrsta i obim ispitivanja Uslov ispitivanja
1. Kontrolno ispitivanje cementa JUS B.C8.023
2. Ispitivanje čvrstoće cementa JUS B.C8.022

Aditivi

Rb. Vrsta i obim ispitivanja Uslov ispitivanja
1. Ispitivanje uticaja aditiva na cement JUS U.M1.038
2. Ispitivanje uticaja dodatka na osobine betona JUS U.M1.036

Prefabrikati

Rb. Vrsta i obim ispitivanja Uslov ispitivanja
1. Ispitivanje betonskih blokova JUS U.N1.100
2. Ispitivanje behaton elemenata JUS U.E3.050
3. Ispitivanje betonskih ivičnjaka JUS U.N2.060
4. Ispitivanje betonskih cijevi do Ø 600 JUS U.N1.050
5. Ispitivanje betonskih cijevi preko Ø 600 JUS U.N1.050
6. Ispitivanje betonskih kanalica sa poklopcem JUS U.E3.050
7. A.B. Kanalice  
8. Crijep  
9. Opeka JUS B.D1.011
10. A.B. Gabion 100x100x200  

Armatura

Rb. Vrsta i obim ispitivanja Uslov ispitivanja
1. Ispitivanje po profilu - črvstoća pri zatezanju JUS C.K6.020
BAS EN 10080
2. Ispitivanje zavarene armature JUS U.B6.013
BAS EN 10080

LABORATORIJSKA GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA

Kompletna geomehanička analiza poluvezanih (glinenih) stena

1 Prirodna vlažnost JUS U.B1 012
2 Poroznost JUS U.B1 014
3 Zapreminska masa u suvom stanju JUS U.B1 014
4 Zapreminska masa u prirodno vlažnom stanju JUS U.B1 014
5 Specifična težina JUS U.B1 014
6 Granica tečenja Aterbergove granice konzistencije JUS U.B1 020
7 Granica plastičnosti
8 Granica konzistencije
9 Indeks plastičnosti
10 Indeks konzistencije
11 Granulometrijski sastav JUS U.B1 018
12 Ugao unutrašnjeg trenja i kohezija JUS.U.B1 028
13 Modul stišljivosti (edometarski opit) JUS.U.B1 032
14 Čvrstoća na pritisak (jednoaksijalni opit) JUS.U.B1 030

PARCIJALNA GEOMEHANIČKA ANALIZA POLUVEZANIH (GLINENIH) STENA

1 Prirodna vlažnost JUS U.B1 012
2 Poroznost JUS U.B1 014
3 Zapreminska masa u suvom stanju JUS U.B1 014
4 Zapreminska masa u prirodno vlažnom stanju JUS U.B1 014
5 Specifična težina JUS U.B1 014
6 Granica tečenja Aterbergove granice konzistencije JUS U.B1 020
7 Granica plastičnosti
8 Granica konzistencije
9 Indeks plastičnosti
10 Indeks konzistencije
11 Granulometrijski sastav JUS U.B1 018

PARCIJALNA GEOMEHANIČKA ANALIZA NEVEZANIH STENA

1 Zapreminska masa u suvom stanju JUS U.B1 014
2 Zapreminska masa u prirodno vlažnom stanju JUS U.B1 014
3 Granulometrijski sastav JUS U.B1 018

ISPITIVANJE KAMENA ZA IZRADU AGREGATA ZA BETON, ASFALT, GORNJE NOSEĆE SLOJEVE SAOBRAĆAJNICA I ZASTOR ŽELJEZNIČKIH PRUGA I PUTEVA

1 Određivanje mineraloško-petrografskog sastava JUS U.B1 004
2 Zapreminska masa JUS U.B1 014
3 Specifična težina JUS U.B1 014
4 Upijanje vode JUS U.B1 034
5 Postojanost na dejstvo mraza (sa NaSO4) JUS B.B8 044
6 Ispitivanje uzorka na mraz (1 ciklus) JUS U.E1 012
Obrada kamenih blokova i ispitivanje jednoaksijalne pritisne čvrstoće dostavljanih uzoraka
7 Kernovanje do 5 uzoraka Ø50 Vršimo i terensko kernovanje stijenske mase JUS B.B8 012
8 Kernovanje do 10 uzoraka Ø50
9 Kernovanje do 5 uzoraka Ø100
10 Kernovanje do 10 uzoraka Ø100
11 Siječenje kocki 5x5x5 do 5 kom
12 Siječenje kocki 5x5x5 do 10 kom

LABORATORIJA ZA KAMENE AGREGATE ZA IZRADU BETONA I BITUMIZIRANIH MJEŠAVINA

1 Granulometrijski sastav i određivanje sitnih čestica metodom mokrog sijanja BAS EN 933-1
2 Modul finoće zrna zasnovan na prolazu sita 0,500mm BAS EN 933-1
3 Oblik zrna krupnog ageregata Indeks plosnatosti BAS EN 933-3
Indeks oblika BAS EN 933-4
4 Postotak slomljenih čestica BAS EN 933-5
5 Kvalitet sitnih čestica – ekvivalent pijeska BAS EN 933-8
6 Otpornost na drobljenje – LA koeficijent BAS EN 1097-2
7 Otpornost na habanje – Micro Deval BAS EN 1097-1
8 Gustina čestica – specifična masa BAS EN 1097-6
9 Upijanje vode BAS EN 1097-6
10 Otpornost prema smrzavanju i odmrzavanju – ispitivanje MgSO4 BAS EN 1367-2
11 Sadržaj kalcijevog karbonata BAS EN 1774-1
12 Udio organskih primjesa BAS EN 1774-1
13 Sadržaj gruvi gline BAS EN 933-5
14 Zapreminska masa u rastresitom stanju BAS EN 1097-3
15 Zapreminska masa u zbijenom stanju BAS EN 1097-3
16 Određivanje drobljivosti u cilindru JUS U.B1 033
17 Približno određivanje zagađenosti organskim materijama – kolorimetrijska metoda JUS U.B1 039
18 Minerološko-petrografski sastav JUS U.B1 004
19 Ispitivanje filera prema Ridgenu JUS.B.B8 102

ISPITIVANJE MATERIJALA ZA IZRADU NEVEZANIH NOSEĆIH SLOJEVA U GRAĐEVINARSTVU - TAMPONA

1 Prirodna vlažnost BAS EN 1097-6
2 Zapreminska masa u prirodno vlažnom i suvom stanju BAS EN 1097-3
3 Gustina materijala - specifična težina BAS EN 1097-6
4 Granulometrijski sastav i određivanje sitnih čestica metodom mokrog prosijavanja BAS EN 933-1
5 Granica tečenja Aterbergove granice konzistencije BAS EN ISO
14688-1
6 Granica plastičnosti
7 Granica konzistencije
8 Indeks plastičnosti
9 Indeks konzistencije
10 Udio organskih primjesa BAS EN 1774-1
11 Oblik zrna krupnog ageregata Indeks plosnatosti BAS EN 933-3
Indeks oblika BAS EN 933-4
12 Postotak slomljenih čestica BAS EN 933-5
13 Kvalitet sitnih čestica – ekvivalent pijeska BAS EN 933-8
14 Otpornost na drobljenje – LA koeficijent BAS EN 1097-2
15 Otpornost na habanje – Micro Deval BAS EN 1097-1
16 Upijanje vode BAS EN 1097-6
17 Otpornost prema smrzavanju i odmrzavanju – ispitivanje MgSO4 BAS EN 1367-2
18 Sadržaj kalcijevog karbonata BAS EN 1774-1
19 Stepen neravnomjernosti d60/d10 BAS EN 933-1
20 Optimalna vlažnost i maksimalna zbijenost (Proctor-ov opit) BAS EN 13287-2
21 Indeks nosivosti materijala CBR opit BAS EN 13287-47

ISPITIVANJE KAMENOG AGREGATA (TUCANIKA) ZA IZRADU ZASTORA ŽELJEZNIČKIH PRUGA I PUTEVA

1 Određivanje mineraloško-petrografskog sastava tucanika JUS U.B1 004
2 Oblik zrna BAS EN 933-4
3 Granulometrijski sastav i određivanje sitnih čestica metodom mokrog sijanja BAS EN 933-1
4 Otpornost na smrzavanje JUS U.B1 013
5 Otpornost na udar JUS B.B8 019
6 Otpornost na pritisak JUS B.B8 012

TERENSKO ISPITIVANJE NOSIVOSTI I ZBIJENOSTI UGRAĐENIH NEVEZANIH NOSEĆIH SLOJEVA

1 Statički modul stišljivosti (opit kružnom pločom Ø300mm) JUS U.B1 046
2 Dinamički modul deformacije (opit kružnom pločom Ø300mm) JUS U.B1 046
3 Određivanje zbijenosti i udijela vlage ugrađenog materijala – Density test JUS U.B1 016

IZRADA RADNIH MJEŠAVINA (RECEPTURA).

1 Izrada cementne stabilizacije JUS U.B1 050-048
2 Izrada krečne stabilizacije JUS U.B1 050-048

Laboratorijska ispitivanja

Rb. Vrsta istraživanja/ispitivanja Standard
1. Prethodna ispitivanja (recepture) asfalt BAS EN 12697-2,BAS EN 12697-5, BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-30, BAS EN 12697-34
2. Prethodno ispitivanje bitumena BAS EN 1426, BAS EN 1427, BAS EN 12593
3. Radni sastav BAS EN 12697-27, BAS EN 12697-1, BAS EN 12697-2, BAS EN 12697-5, BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-30, BAS EN 12697-34
4. Opitna dionica BAS EN 12697-27,BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-36
5. Kontrolno ispitivanje asfalta BAS EN 12697-1, BAS EN 12697-2, BAS EN 12697-5, BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-30, BAS EN 12697-34
6. Kontrolno ispitivanje bitumena BAS EN 1426, BAS EN 1427, BAS EN 12593

Terenska ispitivanja

Rb. Vrsta istraživanja/ispitivanja Standard
1. Vađenje uzoraka iz kolovoza (kernovanje) BAS EN 12697-27
2. Ispitivanje uzoraka iz kolovoza BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-36
3. Ispitivanje ravnosti kolovoza (mijerenje letvom) BAS EN 13036-7