Odjelјenje zaštite životne sredine Instituta za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka iz sebe ima urađen veliki broj:

 

 • Studija uticaja na životnu sredinu za sve veće novo izgrađene objekte u Republici Srpskoj:
  • HE Buk Bijela, HE Dub, HE Ustiprača, HE Jajce II, MHE Bočac 2, MHE Medna, MHE Bistrica B4 i B5a, sistema 5 MHE na rijeci Rzav,
  • Auto put Mahovlјani – Gradiška,
  • Regionalne sanitarne deponije „Ramići“, „Brijesnica“, „Crni Vrh“, „Uborak“
  • Rudnik krečnjaka i tvornica kreča Ševarlije,
  • Deponija šlјake i pepela TE Tuzla,
  • Farma za 600 krava muzara.

 

 • Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za sve veće Prostorne planove u Republici Srpskoj:
  • Prostorni plan Grada Banja Luka,
  • Prostorni plan Opštine Pelagićevo,
  • Prostorni plan područja posebne namjene NP Sutjeska.

 

 • Planovi upravljanja životnom sredinom i procjene uticaja na društvo, uključujući i planove raseljavanja:
  • Okvirni plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo (ESMF) - Projekat hitnih mjera oporavka od poplava Republika Srpska i Brčko Distrikt,
  • Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo Projekta Izrade zaštitnog nasipa na lijevoj obali Drine od Balatuna uzvodno do Glavičica,

 

 • Dokumentacije za dobijanje ekoloških dozvola za sve veće postojeće i novo izgrađene objekte u Republici Srpskoj:
  • Termoelektrana i rudnik „Uglјevik“,
  • HE Višegrad,
  • Fabrika ulјa „Bimal“,…

 

 • Planovi upravljanja zaštićenim područjima:
  • Nacionalni Park Sutjeska,
  • Nacionalni Park Kozara,
  • Zaštićeno šumsko područje Janj,
  • Zaštićeno šumsko područje Lom.

 

 • Izrada GIS baza podataka:
  • Identifikacija, kategorizacija i izrada baze podataka lokalnih i divljih deponija na teritoriji Republike Srpske sa procjenom financijskih sredstava potrebnih za nјihovu sanaciju – remedijaciju,
  • Taksonomska i geografska procjena vrsta u cilju pripreme Crvene liste flore i faune Republike Srpske,
  • GIS baza podataka za NP Kozara.

 

 • Javne kampanje za promociju, zaštitu i unapređenje:
  • Kampanja promovisanja i povećanja nivoa informisanosti javnosti i pozitivne promjene percepcije javnosti o upravljanju čvrstim otpadom,
  • Kampanja za promovisanje i povećanje nivoa javne informisanosti o oblastima koja su pod zaštitom u Republici Srpskoj.

 

 • Lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP) za:
  • Grad Banja Luka,
  • Istočni Drvar.

 

 • Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju velikih Regionalnih sanitarnih deponija u skladu sa Evropskim standardima i direktivama:
  • Regionalna sanitarna deponija „Ramići“, Banja Luka
  • Regionalna sanitarna deponija „Kurevo - Stara pruga“, Prijedor
  • Regionalna sanitarna deponija „Crni Vrh-sjever“, Zvornik
  • Regionalna sanitarna deponija „Smiljevći“, Sarajevo,
  • Regionalna sanitarna deponija „Možura“, opština Bar.

 

 • Planovi upravljanja otpadom i otpadnim materijama:
  • Planovi upravljanja otpadom RITE Gacko,
  • Planovi upravljanja otpadom Arcelor Mittal,
  • Plan za konačno zbrinјavanјe gudrona i sanaciju kontaminiranog zemljišta u Rafineriji nafte u Brodu.

 

 • Monitoring stanja životne sredine:
  • Komplatana „nulti“ monitoring vode, vazduha, buke, vibracija i zemlјišta u široj okolini lokacije buduće TE „Stanari“,
  • Višegodišnji kompletan monitoring stanja životne sredine okoline Regionalne sanitarne deponije „Ramići“,
  • Višegodišnji monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Banja Luka,

 

Iz velikog broja značajnih referentnih poslova može se vidjeti da su investitori poslova koje obavlјa odjelјenje za zaštitu životne sredine Instituta za građevinarstvo u dosadašnjem radu bili Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, državana Javna preduzeća, Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, privatni investori,...