SERTIFIKATI

Sertifikacija: Projektovanje i nadzor, ekologija i edukacija, laboratorijsko ispitivanje i kontrola kvaliteta materijala uspostavila sistem upravljanja kvalitetom koji je usaglašen sa zahtjevom ISO 9001:2008

Sertifikacija: Projektovanje i nadzor, ekologija i edukacija, laboratorijsko ispitivanje i kontrola kvaliteta materijala uspostavila Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji je usaglašen sa zahtjevima ISO 14001:2004

Sertifikacija: Projektovanje i nadzor, ekologija i edukacija, laboratorijsko ispitivanje i kontrola kvaliteta materijala uspostavila Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu koji je usaglašen sa zahtjevima OHSAS 18001:2007

BATA – Sertifikat o akreditaciji da se ispunjavaju zahtjevi standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje ispitivanja i uzrokovanja građevinskih materijala i proizvoda

 

LICENCE

Licenca za reviziju:

A) tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (arhitektonske faze, konstruktivne faze, hidrotehničke faze, faze niskogradnje, dijela elektro faza – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja, dijela elektro faze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike, dijela mašinske faze – oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije i faza saobraćajne signalizacije).

B) tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave i to - faza uređenja zelenih površina

Licenca za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (arhitektonske faze, konstruktivne faze, hidrotehničke faze, faze niskogradnje, dijela elektro faza – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja, dijela elektro faze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike, dijela mašinske faze – oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije, dijela mašinske faze – mašinska postrojenja i metalne konstrukcije u građevinarstvu, faza uređenja zelenih površina i faza saobraćajne signalizacije).

Licenca za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Licenca za izradu prostornog uređenja i to: strateških dokumenata prostornog uređenja.

Licenca za obavljanje poslova provjere bezbjednosti saobraćaja.

Licenca za obavljanje poslova revizije bezbjednosti saobraćaja.

Licenca za geološka istraživanja (obavljanje poslova detaljnih geoloških istraživanja, izradu i reviziju geološke dokumentacije, vođenje knjige evidencije rezervi mineralnih sirovina i poslova stručnog nadzora nad izvođenjem geoloških istraživanja).

Licencu za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućeg zračenja) i mikroklime.

Licenca o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

Licenca o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.

 

OVLAŠĆENJA

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja koji su sastavni dio glavnog projekta za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: konstruktivna faza u visokogradnji, konstruktivna faza u niskogradnji (mostovi, tuneli, potporne konstrukcije), projekti saobraćajnica, projekti iz oblasti geotehnike, projektovanje iz oblasti mašinstva (KGH oblast visokogradnje) i arhitektonsko projektovanje.

Ovlaštenje za nostrifikaciju investiciono – tehničke dokumentacije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: oblast građevinarstva (projekti konstruktivne faze u visokogradnji i niskogradnji), oblast hidroinstalacija, oblast elektroenergetike (projekti električnih instalacija u elektroenergetici) i oblast mašinstvo (projekti KGH u visokogradnji).

Ovlaštenje za izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja, izrade projekata koji je sastavni dio glavnog projekta i to: izrada projekata zaštite od požara, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja, izrade projekata koji je sastavni dio glavnog projekta za područje mašinstva (energetika) za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: rafinerijska postrojenja, termoelektrane, toplane-energane, i male hidroenergane.

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja građevina i zahvata i izradu geotehničkih projekata na području Unsko-sanskog kantona.

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, i to: izrada procjene ugroženosti od požara, izrada plana zaštite od požara, izrada elaborata zaštite od požara, izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu, izrada općih akata zaštite od požara, izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju, izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine i laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara.

 

RJEŠENJA

Rješenje za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i tehničku kontrolu nad izvođenjem geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, kao i izradu projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja i za izvođenje geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta.

Riješenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti.

Rješenje o upisu u Registar naučno istraživačkih ustanova.

Rješenje za vršenje procjene bezbijednosti hemikalija i izradu izvještaja o bezbijednosti hemikalije sa prijedlogom mjera za smanjenje i kontrolu rizika od hemikalije.

Riješenje za vršenje obuke, provjere znanja i izdavanje uvjerenja za savjetnika za hemikalije.

Rješenje za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije – niskogradnja, hidrogradnja i visokogradnja - arhitektonska, konstruktivna, mašinska, tehnološka i elektro faza, faza saobraćaja i saobraćajna signalizacije Vlada Brčko Distrikta.

Rješenje za izradu strategije, prostornog plana, urbanističkog plana, zoning plana i regulacionih planova. Vlada Brčko Distrikta.

Riješenje za izradu tehničke dokumentacije, za objekte niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje – arhitektonska, konstruktivna, mašinska, tehnološka i elektro-faza. Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore

Rešenje za izradu tehničke dokumentacije za koje dozvolu izdaje Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva Republike Srbije, ili nadležni organ autonomne pokrajine, i to: projekti saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze; projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze; projekti saobraćajnica za javne željezničke infrastrukture sa priključcima.

Rješenje o ispunjavanju uslova za vršenju poslova davanja stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu elaborata zaštite od požara kao priloga projektnoj dokumentaciji za građenje objekata.

Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije.

Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje tipske i prve verifikacije osnovnih građevinskih materijala koji se koriste za gradnju i održavanje donjeg stroja pruga u Republici Srpskoj

Rješenje o upisu Instituta za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, u Registar izdavača.

Rješenje za sprovođenje radnji ispitivanja građevinskih proizvoda.

Rješenje za izdavanje certifikata o usaglašenosti za građevinske proizvode, odnosno grupu proizvoda: asfalt i beton, beton i cement i kamen i agregat.

Riješenje za donošenje tehničkog odobrenja za područje proizvoda, građevinarstvo (agregati, proizvodi za građenje puteva, podne obloge, popločavanje i završne obrade puteva, podne obloge, uključujući nosive ploče prizemlja, puteve i druge saobraćajne plohe, ultratanki slojevi asfaltbetona i sklopovi za zaštitu od pada stijena.)

 

UVJERENJA

Institut za građevinarstvo „IG“ nalazi se na listi pravnih lica koje ispunjavaju uslove za vršenje poslova tehničkog pregleda objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Broj: 15-03-052-2940/15

Uvjerenje da je ''IG'' nalazi na listi ovlaštenih nositelja izrade Studija o utjecaju na okoliš i Planova aktivnosti koje izdaje Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Broj: 05-02-23-1587-7/13

 

ZAPISNIK

Zapisnik o ispunjenosti uslova za obavljanje rudarskih geodetskih mjerenja

Zapisnik za obavljanje poslova u vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja i osposobljavanja radnika u rudarstvu.