Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka je osnovan u martu 2000. godine. Upisan je u registar privrednih subjekata Republike Srpske broj 1-11425-00, a po rješenju Osnovnog suda u Banjoj Luci broj U/I-681/2000.

Poslovi iz registrovane djelatnosti se obavljaju preko Društva kao cjeline i četiri poslovna centra i to: Trebinje i Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Herceg Novi (Crna Gora) i Beograd (Srbija). Pored centara, posluju dvije kancelarije u Doboju i Nevesinju i laboratorija u Banjoj Luci.

Sjedište Društva je u Banjoj Luci, u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića 92 – 96.

Društvo je na dan 31. decembra 2016. godine zapošljavalo 156 radnika, u odnosu na dan 31.12.2013. godine kada je bilo 104 radnika. Institut zapošljava stručna i tehnička lica svih profila kako bi se moglo odgovoriti na sve strožije zahtjeve investitora u BiH. Pored stručnog kadra Institut zapošljava nekoliko doktora nauka i magistara, samim tim uvršten je na listi Ministartva nauke i tehnologije kao naučno-istraživačka institucija.

Pored stručnog kadra Institut raspolaže i tehničkom osposobljenosti koja je na visokom nivou. Raspolaže najmodernijom centralnom laboratorijom za ispitivanje materijala, betona, asfalta i geomehanike. Pored toga na raspolaganju ima i 3 pokretne ekološke laboratorije, GPS komplete geodetske opreme, vozila iz teretnog i putničkog programa, potpunu opremljenost licenciranim programima i računarima u svim organizacionim jedinicama.

Stručna i tehnološka komponenta zasnovana je na odgovarajućim licencama oba entiteta i Brčko distrikta kako pojedinaca tako i firme, i na integrisanom sisitemu kvaliteta po ISO 9001:2007.

Edukacija kadrova je stalno stručno usavršavanje po evropskim i svjetskim standardima iskazana kroz seminare, sajmove i članstvo u relevantnim međunarodnim i domaćim asocijacijama (IRF, UKI i dr.). Institut je učesnik u međunarodnoj razmjeni studenata svih profila koja je organizovana od strane Univerziteta u Banjoj Luci.