PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA

 • Kao dio radnog tima Odjeljenje za mašinstvo sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije u skladu sa važećim propisima i standardima za predmetni obuhvat u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sa prilozima toplifikacije i gasifikacije, kao i potrebnih termoenergetskih postrojenja.

 

IZRАDА ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ

 • Stambeni i stambeno poslovni objekti – instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije HVAC
  • Izrada glavnog projekta stambeno-poslovne zgrade Po+P+5 d.o.o.Uni Invest Nekretnine
  • Izrada glavnog projekta stambeno-poslovne zgrade Po+P+4 d.o.o.Uni Invest Nekretnine
 • Poslovni objekti – instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije HVAC
  • Izrada glavnog projekta za sanaciju doma kulture u MZ Saračica
  • Izrada glavnog projekta sanacije i adaptacije zgrade u ul. Titova 9a Sarajevo
  • Izrada izvedbenog projekta sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu privrednog grada - KJP Centar ''Skenderija'' Sarajevo
  • Izrada Glavnog projekta za izgradnju studentskog doma na lokalitetu bivše kasarne ''Slaviša Vajner Čiča'' u Istočnom Novom Sarajevu
  • Izrada tehničke dokumentacije za dogradnju dva sprata u dijelu smještajnog prostora za goste, kotlovnicu na prirodni gas i igraonicu za djecu i teretanu u dijelu restoranskog prostora motela „Majna“ u Modriči
  • Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju devetorazredne Osnovne škole u naselju ''Ledinci'' u Bijeljini
  • Izrada Glavnog projekta odmarališta Lužani sa pratećim sadržajima i benzinskim stanicama
  • Projekat za izvođenje objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru
  • Izrada glavnog projekta mašinske faze proizvodno - skladišne hale u Klašnicama
  • Nadogradnja objekta restorana na Ogorjelici, Jahorina – a.d.O.C. Jahorina, Pale.
 • Kotlovnice, toplane i termoenergetska postrojenja
  • Izrada projekta za priključenje kotla BKZ-a na spoljašnju mrežu u Rafineriji nafte u Bosanskom Brodu
  • Izrada projekta kotlovnice na lokaciji Kočićev Vijenac, Cetinjska 1, Banja Luka
  • Izvedbeno projektna dokumentacija za rekonstrukciju kotlovnice u Opštoj bolnici u Brčkom
  • Glavni projekat za izgradnju novog kogenerativnog postrojenja, kotla na biomasu 30MWth i turbine 8.1MWel, kojim se mjenja stari ugljeni kotao i turbina, Natron – Hayat, Maglaj
  • Glavni projekat za izgradnju novog kogenerativnog postrojenja u Lukavcu
 • Gasne instalacije
  • Izrada projekta Plinskog terminala sa punionicom boca za domaćinstva Nikacompany d.o.o. Banja Luka
 • Mašinska postrojenja i hidroelektrane
  • HE „Dabar“, Glavni projekat vodostana i cjevovoda pod pritiskom
  • Izrada projekta izvedenog stanja, MHE “Žiraja“ kod Teslića -„Mega elektrika“ d.o.o Banja Luka
  • Izrada idejnog projekta postrojenja za pripremu pitke vode u Opštini Gračanica
  • Izrada mašinskog dijela glavnog projekta „MHE Šipovo“ snage 1696 kw, na rijeci Janj
 • Industrijska postrojenja
  • Glavni projekat postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Livna
  • Zagrijavanje presipnih čvorova u podružnici TE “Kakanj“ - JP Elektroprivreda BiH, Podružnica TE “Kakanj“ – Kakanj
  • Izrada glavnog projekta sistema za smanjenje emisije lebdećih čestica prašine vodenim mlazom i vodenom maglom, deponije i presipnih čvorišta termoelektrane “Kakanj“
 • Procesna tehnika i metalne konstrukcije
  • Smanjenje negativnog uticaja depoa uglja Hrasno na okoliš – JP Elektroprivreda BiH, Podružnica TE “Kakanj“ – Kakanj.

 

NOSTRIFIKACIJA I REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

 • Nostrifikacija Glavnog projekta Postrojenja za proizvodnju maziva - Novi Blending rafinerije ulja Modriča
 • Nostrifikacija Glavnog projekta objekta Rekonstrukcja elektrofiltera bloka 7- 230 MW u TE Kakanj Investitora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
 • Nostrifikacija Glavnog projekta temelja glavnog proizvodnog pogona i sistema za otprašivanje u sklopu fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Nostrifikacija HE Jajce 2
 • Revizija projektne dokumentacije - Stambeno - poslovni objekti Gea company
 • Revizija projektne dokumentacije – Stambeno - poslovni objekti – Red brick gradnja
 • Revizija projektne dokumentacije Benziske stanice sa dogradnjom rezervoara TNG „Nestro”
 • Revizija projektne dokumentacije Benziske stanice sa pratećim sadržajima „Gas petrol“
 • Revizija Glavnog projekta HE Bočac 2
 • Revizija projektne dokumentacije - Rekonstrukcija rashladnog i drenažnog sistema u strojari HE Jablanica.

 

IZRADA STUDIJA IZVODLJIVOSTI I EKOLOŠKE DOZVOLE

 • Toplifikacija Grada Bijeljine
 • Studija izvodljivosti za mogućnost iskorištavanja viška toplinske energije vapnenačkih peći tvornice vapnenca za zagrijavanje grada Doboja
 • Studija izvodljivosti izgradnje MHE na rijeci Jabušnici
 • Studija izvodljivosti izgradnje MHE na rijeci Bistrici – Miljevina
 • Studija izvodljivosti " HE Mrsovo", snage 37.32 MW
 • Usluge za dobijanje okolinske dozvole za rad centralne kotlovnice institucija BiH
 • Smanjenje negativnog uticaja depoa uglja Hrasno na okoliš – JP Elektroprivreda BiH, Podružnica TE “Kakanj“ – Kakanj.

 

NADZOR NAD IZVOĐENJEM OBJEKATA

 • Glavni projekat fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Glavna banka RS, Centralna banka BiH, Banja Luka
 • KCUS – Oftamološka klinika i Klinika za plastičnu hirurgiju
 • Adaptacija Mikrobiološke laboratorije BSL3 Banja Luka – Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
 • Projektanski nadzor i nadzor nad izvođenjem radova na projektu kogenerativnog postrojenja u ''Natron - Hayat'', Maglaj, čija je visina veća od 10m a radi se o objektu procesne industrije
 • MHE „Žeželja“, Opština Teslić
 • Nadzor nad izvođenjem objekata – Investicija UNDP Basna i Hercegovina
 • Nadzor nad izvođenjem objekata – Investicija UNICEF Basnia and Hercegovina
 • Nadzor nad izvođenjem radova na Opremanju vakumske kolone 31 c 07 novim hidrocirkulacionim vakumskim sistemom „Rafinerija nafte Brod“, Opština Brod.

 

TEHNIČKI PREGLEDI OBJEKATA

 • Drumsko-željeznička vaga sa objektima u industrijskom krugu Rafinerije ulja Modriča
 • Stambeni objekat u Bilećkoj ulici u Banjoj Luci
 • Stambeno poslovni objekat u Jevrejskoj ulici Po+P+4+Pe u Banjoj Luci
 • Montažno - demontažni objekat u Jevrejskoj ulici i Ulici Kralja Petra I Karađorđevića u Banjoj Luci
 • Poslovni prostor u Ulici Milana Kranovića u Banjoj Luci
 • Dom penzionera u Banjoj Luci
 • Gerijatrijski centar u Banjoj Luci
 • Motel Banj Brdo u Banjoj Luci
 • Rekonstrukcija, revitalizacija i dogradnja tvrđave “Kastel” u Banjoj Luci.

 

ENERGETSKI PREGLED OBJEKATA

 • Preliminarni energetski pregledi objekata:
  • Preliminarni energetski pregled 12 javnih objekata u Brčko Distrihtu BiH,
  • Preliminarni energetski pregled Univerzitetske bolnice u Foči – RS, BiH.
 • Izrada detaljnog energetskog audita za objekte:
  • JZU - Bolnica "Dr. Mladen Stojanović", Prijedor – Projekat BEEP, World Bank
  • Studentski Centar “Koran”, Pale – Projekat BEEP, World Bank
  • Univerzitetska bolnica “Foča“, Foča – Projekat BEEP, World Bank
  • Osnovna škola “Sveti Sava”, Bileća – Projekat BEEP, World Bank.

 

OPREMA

 • Kamera za termovizijsko snimanje, proizvođača “FLIR“.