IZRАDА ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ

 • Glavni projekat autoputa Banjaluka – Doboj, dionica Banjaluka – Prnjavor (projekat odvodnje i regulacija)
 • HE „Dabar“, Glavni projekat vodostana i cjevovoda pod pritiskom; Glavni projekat priključnog dalekovoda 220kV; Glavni projekat izmještanja regionalnog puta 427 Berkovići – Krivača
 • Glavni projekat III etape I faze i I etape II faze separatnog kanalizacionog sistema upotrebljenih i oborinskih voda grada Bileće
 • Izrada projekta rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže urbanog područja općine Petrovac
 • Glavni projekat vodosnabdijevanja naselja Goranci, Bogodol i Podveležje, opština Mostar
 • Projekat zamjene azbestno-cementnih cijevi sa daktilnim cijevima i rješavanje odvodnje fekalnih voda promjenom azbestno-cementnih cijevi u kanalizacioni kolektor-Općina Zavidovići
 • Glavni projekat cjevovoda "Greda-Aladinići" i distributivnog cjevovoda crpna stanica "Do" - vodosprema Općina Stolac
 • Idejni projekat postrojenja za tretman pitke vode na izvorištima: Vrela i Ilidža u MZ Soko
 • Idejni projekat postrojenja za pripremu pitke vode za izvorište Bunar u MZ Stjepan Polje, Općina Gračanica
 • Izrada projekta vodovoda ''Komlenac''- 3. Faza _ Ugovaranje dodatnih radova sekundarnog vodovoda Knežica , Opština Kozarska Dubica
 • Izrada elaborata o kvalitetu i rezervama podzemne vode izvorišta ''Grmić'',Grad Bijeljina
 • Izrada dokaza za izdavanje ekološke dozvole za kanalizaciju lijeve i desne obale Vrbasa u Novoseliji, Banja Luka, Grad Banja Luka
 • Projekat javne česme na Trgu Krajine u Banja Luci, Grad Banja Luka
 • Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije u dijelu ulice Hajduk Veljka u Banjoj Luci (lot 5), Grad Banja Luka
 • Izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta za izvođenje i rekonstrukciju izgradnje novog cjevovoda od rezervoara Laktaši do mosta u Klašnicama, sekcija Jakupovci, Opština Laktaši
 • Izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta za izvođenje i rekonstrukciju izgradnje novog cjevovoda od rezervoara Laktaši do mosta u Klašnicama, sekcija Laktaši
 • Prikupljanje podataka o poplavnom događaju koji se desio Maja 2014. godine u slivu rijeke Vrbas Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
 • Izrada idejnih i glavnih projekata po okvirnom sporazumu za projektovanje i odvodnje oborinskih voda i projekata iz oblasti niskogradnje, Vlada Brčko distrikt BiH
 • Doprojektovanje vodovodne mreže u Rakovici Općina Ilidža
 • Izrada glavnog projekta za sanaciju vodovoda u ulici Krfska
 • Izrada glavnog projekta sanacije vodovodne mreže i fekalne kanalizacione mreže u ul Alekse Šantića Vlada Brčko distrikt BiH
 • Izrada izvedbenog projekta za izgradnju separatne kanalizacione mreže u naselju Velešići (dijelovi ulica R. Boškovića, Velešići i Isaka Samokovlije) , Općina Novo Sarajevo
 • Izrada izvedbenog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića, u ulici Petra Sinana Šajina, Općina Novo Sarajevo
 • Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema u selima Strica i Zaruđe, Općina Vareš
 • Izrada ''glavnog projekta fekalna kanalizacija MZ Lokvine''
 • Prikupljanje podataka o poplavnom događaju koji se desio maja 2014.godine, u slivu rijeke Vrbas, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
 • Izrada Studije izvodljivosti, Studije uticaja na životnu sredinu i plana upravljanja životnom sredinom i Studije o analizi socijalnog uticaja za Projekat zaštite od poplava u BiH, Opština Bijeljina
 • Izrada glavnog projekta izgradnje vodovodnog sistema ''Komlenac'' – 3 faza Opština Kozarska Dubica
 • Izrada idejnog projekta SBR sustavom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Ljubinja, opština Ljubinje,
 • Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela glavnih distributivnih i potisnih cjevovoda u Gradu Zvorniku i prigradskom naselju Karakaj, Opština Zvornik
 • Izrada glavnog projekta bujične pregrade (ustavne brane) u koritu rijeke Neretve nizvodno od brane HE Jablanica za potrebe podružnice ''Hidroelektrane na Neretvi''- Jablanica
 • Izrada glavnog detaljnog projekta za kanalizaciju u Srebrenici, Opština Srebrenica
 • Izrada projekata programa istražnih radova za sprečavanje filtracije vode u HE Salakovac
 • Izrada tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za komponente 2 i 3; projekat snabdijevanja vodom i kanalizacije u Gradu Trebinje
 • Izrada projekta vodovoda Oćune u Opštini Mrkonjić Grad
 • Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju prepumpne stanice u ulici A. Bukvice, Brčko Distrikt Vlada Brčko
 • Izrada projekta za izgradnju rezervoara Bašinjača i distributivnog cjevovoda u naseljima: Previja, Donji Ribnik i Zableće, Opština Ribnik
 • Izrada projekta izvedenog stanja sekundarne kanalizacione mreže u opštini Istočno Sarajevo
 • Izrada idejnog i glavnog projekta regulacije rijeke Jabušnice, plan sprečavanja od poplava, izrada projekta nasipa Hydro Energy d.o.o. Gacko
 • Izrada idejnog i glavnog projekta regulacije rijeke Žiraje, plan sprečavanja od poplava, izrada projekta nasipa MEGA ELEKTRIK a.d. Banja Luka
 • Izrada glavnog projekta za regulaciju rijeke Križevice u općini Bratunac
 • Izrada projekta za uređenje brdskih potoka na području opštine kostajnica po projektu IRB-a, Opština Kostajnica
 • Izrada glavnog projekta sanacije i uređenja korita rijeke Mioče na potezu Jahorinskog mosta (most u naselju Mlini na regionalnom putu Sarajevo-Visoko), uzvodno kroz naselje mlini do izgrađenog bezena-kod kuće Mešetović Osmana, u dužini cca 300m
 • Izrada glavnog projekta vodosnabdijevanja područja MZ Bioča u dužini cca 2000 m sa izvorišta u Bioči , Općina Ilijaš
 • Izrada projekta izvedenog stanja sekundarne kanalizacione mreže u opštini Trnovo, Istočno Sarajevo
 • Projekat vodovoda u MZ Vukšić,
 • Projekat kanalizacije potok Blizina,
 • Sanacija vodotornja, Brčko distrikt
 • Izrada glavnog projekta asfaltnog platoa sa odvodnjom oborinskih voda u luci Brčko,Brčko distrikt BiH
 • Projekat investiciono tehničke dokumentacije vodoopskrbnog sustava u gradu Stocu, Općina Stolac
 • Izrada glavnog projekta za regulaciju rijeke Križevice u općini BratunacUNDP
 • Izrada programa sanitarne zaštite vode sa izvorišta Božića vrela, Javor, Musina česma i Sedra u Mokrom, Opština Pale
 • Izrada glavnog projekta kanalizaije u Nevesinju, Opština Nevesinje
 • Izrada glavnog projekta za izgradnju saobraćajnice, elektro i hidro infrastrukture u agroindustrijskoj zoni Nova Topola
 • Izrada projektne dokumentacije za dreniranje podzemnih i procjednih voda na objekltu sanitarne deponije u Ramićima JP ''DEP-OT''
 • Izrade Glavnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz Jalovišta rudnika P.J.''GROS'' SASE bb, Srebrenica
 • „IDEJNI PROJEKAT INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA POSLOVNE ZONE “GLINIŠTE” U TEŠNјU, a u sklopu izrade ovog projekta izvršena je regulacija korita rijeke Radušice, u ukupnoj dužini L=1 564.00m. Dionica korita rijeke Radušice koja je predmet ovog projekta, prostire se na uzvodnoj strani od mosta na regionalnom putu Jelah – Tešanj, a na nizvodnoj strani do mosta na magistralnom putu Jelah – Doboj, OPĆINA TEŠANј
 • Izrada projekta izvedenog stanja sekundarne kanalizacione mreže u opštini Pale, Istočno Sarajevo
 • Izrada projektne dokumentacije za sistem vodosnabdijevanja aerodroma Trebinje i sela koja gravitiraju visoravni Zupci, Trebinje
 • Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije vodovoda u Bratuncu
 • Priprema i detaljan projekat za snabdijevanje električnom energijom i vodom i projekat zaštitne ograde za sanitarnu deponiju ''Crni Vrh''J.P. "Regionalna deponija", Zvornik
 • Izrada Glavnog projekta sekundarne vodovodne mreže, faza 2 u naselju Potkozarje, LOT 2 Grad Banja Luka
 • Projekat za izgradnju vodovoda Veliko Klekovačino vrelo - Potoci sa tri bazena od po 800 m3, Opština Istočni Drvar
 • Projekat vodovoda Ajzer bunar Srnetica,Opština Istočni Drvar
 • Izrada projekta za izgradnju rezervoara za vodu i rekonstrukciju vodovodne mreže na području Donjeg Ribnika, Previje i Zableća,Opština Ribnik
 • Izrada glavnog projekta vodovodnog sistema za naselje Borač I i II i fekalne kanalizacije u ulici Vojvode Petra Pavlovića u naselju Borač, Opština Rogatica
 • Izrada projekta trase vodovoda i trase fekalne kanalizacije za ''Sportsko - poslovni centar Pale'', Opština Pale
 • Izrada projektne dokumentacije ''Uređenje korita rijeke Sane općina Sanski Most''
 • Izrada izvedbeno izvođačkog projekta za vodosnabdijevanje iz Tomašičkih Jezera, Opština Prijedor
 • Izrada Elaborata izvedenog stanja tunela FP - AB sa prijedlogom konačnog rješenja obloga tunela ZP Hidroelektrane na trebišnjici a.d. Trebinje
 • Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, za sekundarnu mrežu vodovoda „Maglajani“ cca 100 km Opština Laktaši
 • Izrada idejnog projekta i projekta za izvođenje saobraćajnica u obuhvatu poslovne zona Kamenica u Bihaću, faza hidrotehnička, vodovod i kanalizacija Opština Bihać
 • Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta transportnog cjevovoda od izvorišta Rudanaka do glavnog gradskog rezervoara ''Vodovod'' a.d.Doboj
 • Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje parternog uređenja površina oko sportske dvorane u Laktašima, faza hidrotehnička, oborinska kanalizacija,Opština Laktaši
 • Izrada projekta vodovodne i kanalizacione mreže za industrijsku zonu ''Kula - Zeban'' u Vlasenici, Opština Vlasenica
 • Izrada projektne dokumentacije ''Uređenje korita rijeke Sane općina Sanski Most'' Općina Sanski Most
 • Izrada idejnog projekta i projekta za izvođenje rekonstrukcije saobraćajnica u Cazinu i Velikoj Kladuši u naseljima Stijena, Topusko i Zagrad, hidrotehnička faza, oborinska kanalizacija,Opština Cazin
 • Izrada investiciono tehničke dokumentacije - glavnog projekta staze sa odvodnjom kišne kanalizacije u Gračanici (Stjepan Polje
 • Izrada idejnog projekta kanalizacione mreže u naseljima Guča Gora, Krpeljići i Radonjići u opštini Travnik, Opština Travnik
 • Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje saobraćajnice ulicama Veseli Brijeg i Novaka Pivaševića u Banja Luci, hidrotehnička faza, vodovod i kanalizacija
 • Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje pješačkih staza u naselju Čelebići, opština Konjic, hidrotehnička faza, oborinska kanalizacija
 • Projektovanje fekalne kanalizacije u naselju Tavija, Opština Kostajnica
 • Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje saobraćajnice nekoliko ulica u Banja Luci, hidrotehnička faza, vodovod i kanalizacija
 • Izrada projekta za izvođenje i vodosnadbijevanje MZ Kriškovci,Opština Laktaši
 • Izrada Glavnog projekta izgradnje vodovoda Zlača u MZ Stupari, Općina Kladanj
 • Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje vodovodne mreže „Zlača“,Opština Kladanj
 • Izrada glavnog projekta sanacije sistema pitke vode u pogonu u Ševarlijama ''Terminali'' a.d.,Doboj
 • Izrada glavnog projekta pješačke staze sa odvodnjom kišne kanalizacije u naseljenim mjestima Pudin Han, L=cca 1200m i ulaz u Ključ, L=650m
 • Izrada izvedbenog projekta vodovoda u naselju „Morava“ u Kozarskoj Dubici, Opština Kozarska Dubica
 • Projekat za izvođenje objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru
 • Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i rehabilitacije puta Caparde - Šekovići
 • Izrada glavnog projekta obilaznice Kotor Varoš sa svim objektima na trasi i kružnim tokovima na ulazu i izlazu
 • Projekat rekonstrukcije mosta BR.34, preko rijeke Vrbanje, sa pristupnim putevima, u naselju Vrbanja, na magistralnom putu M-4, dionica Rebrovac – Čelinac
 • Idejni projekat M-6 Dionica Ljubuški-Čapljina Obilaznica Čapljine sa studijom izvodljivosti i studijom uticaja na okoliš
 • Glavni projekat postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Livna
 • Izrada idejnih i glavnih projekata po okvirnom sporazumu za projketovanje grdskih, prigradskih ulica, trotoara, ivičnjaka i odvodnje oborinskih voda u Brčko Distriktu
 • Izrada glavnog projekta modernizacije i rekonstrukcije cesta M16; dionica Livno – Šuica M16; dionica Kupres - Šuica.
 • Izrada projekta za izgradnju parka za pse u Bulevaru Srpske Vojske u Banjoj Luci
 • Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnica u Livnu i kružne raskrsnice – Lot 2: Partizansko, Lot 3: Splitska(M15 i M16), Lot 4: Troglav (M15 i M6.1)

 

REVIZIJA I NOSTRIFIKACIJA ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ

 • Nostrifikacija Glavnog projekta fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Revizija Glavnog projekta HE Bočac 2
 • Revizija inoviranog i dopunjenog glavnog projekta ''zatvoreni ciklus i tretman otpadnih voda u Termoelektrani ''Tuzla'' u Tuzli
 • Nostrifikacija HE Jajce 2
 • Revizija tehničke dokumentacije „Glavni projekat za izgradnju poslovnog objekta (hale) i izgradnju zamjenskog poslovnog objekta u Ramićima“
 • Revizija glavnog projekta zajedničkog javnog objekta ambulante porodične medicine i mjesne zajednice u MZ Donja kola u Banjaluci,
 • Revizija Idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje kanaliz. mreže, Općina Bosanski Petrovac
 • Nostrifikacija projektne dokumentacije za projekat: ''Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska''
 • Revizija projekta vodovoda Opština Zvornik

 

NADZOR

 • SAFEGE – Flood risk management for RS
 • Glavni projekat fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom hidrotehničkih objekata za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH
 • Glavna banka RS, Centralna banka BiH, Banja Luka
 • Nadzori nad izgradnjom vodovodnih mreža, fekalne i oborinske kanalizacije.
 • Nadzor na proširenju vodovodne mreže gradskog vodovoda i kanalizacione mreže na području Opštine Kostajnica
 • Nadzor nad izvođenjem svih radova na izgradnji sistema kanalizacije na području opštine Donji Žabar, Opština Donji Žabar
 • Nadzor nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji kanalizacije u Kotor Varoši- sekundarna kanalizaciona mreža u naselju Ramin Potok, Opština Kotor Varoš

 

TEHNIČKI PRIJEM

 • Dom penzionera u Banjaluci
 • Naplatne stanice na autoputu Gradiška-Banjaluka između dva tunela u mjestu Jakupovci, Opština Laktaši
 • Mahovljanska petlja
 • Tehnički prijemi primarnih i sekundarnih vodovodnih mreža i kolektora (fekalnih i oborinskih)
 • Tehnički prijemi vanjskih uređenja sa osvrtom na kolektore (fekalne i oborinske) i trase vodovodnih mreža
 • Objekti visokogradnje sa osvrtom na instalacije vodovoda i kanalizacije