Institut za građevinarstvo "IG", u toku skoro dve decenije postojanja, razvio se u organizaciju koja osigurava logističku specijalističku podršku građevinskoj ekonomiji, energetici, ekologiji i prostornom planiranju.

Naše dugogodišnje iskustvo, kadrovki potencijal (multidisciplinarni radni tim), savremena oprema i tehnička sredstva, omogućava nam da klijentima, kako u zemlji tako i regionu, ponudimo visoko stručne usluge u domenu svoje djelatnosti.

”IG” je kuća koju čini koncentracija znanja, a s obzirom na broj stručnjaka i reference, može se s pravom reći da je stala u red vodećih domaćih projektantskih, konsultantskih i naučnih instituta, koji se bave istraživanjem i razvojem u graditeljstvu.

Institut za građevinarstvo "IG" - organizaciona šema

Institut je organizovan kao samostalna ekonomska i poslovna cjelina, čiju organizacionu strukturu čine Poslovni centri, kancelarije i laboratorije. Poslovni centri u sastavu Instituta su: Banja Luka (sjedište), Trebinje, Sarajevo, Herceg Novi i Beograd, dvije kancelarije u Doboju i Nevesinju i laboratorija u Banjoj Luci.

Posjeduje tri mobilne ekološke laboratorije, koje su integrisane u sistem s mogućnošću da postignu brza, precizna, kvalitetna i kvantitetna, stacionarna i/ili mobila mjerenja i analize.

Institut za građevinarstvo ”IG” raspolaže sa visokom tehnologijom, kvalitetnom računarskom opremom i koristi savremene softvere i operativne sisteme, koji obezbjeđuju podršku aktivnostima u svim oblastima rada, a vlastiti vozni park omogućava veću mobilnost i uspješnost u radu.

Vizija Instituta za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka je fleksibilna svjetska kompanija koja će se nositi sa dinamičnim promjenama u pružanju usluga u građevinarstvu (inženjering u građevinarstvu, niskogradnja, visokogradnja, hidrotehnika); projektovanju (izrada naučno-istraživačkih projekata i izvođenje usluga iz oblasti građevinarstva, energetike, ekologije, edukacija, zaštite na radu i zaštite od požara). Naime, ulaskom u navedena područja, Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka želi pristup novim informacionim tehnologijama, materijalima i naučnim dostignućima u oblasti građevinarstva, projektovanja i drugih djelatnosti

Za ostvarenje vizije Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka uspostavlja sledeću politiku:

  • Povećanje efikasnosti i efektivnosti preduzeća, razvojem i unapređenjem integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom prema seriji standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.
  • Zadovoljstvo kupaca nivoom kvaliteta, pouzdanošću, konkurentnošću cijena i rokom isporuke naših proizvoda i usluga, kao i zadovoljstvo ostalih interesnih strana.
  • Otvorenost za saradnju sa svim zainteresovanim stranama (kupci, isporučioci, zaposleni, društvo) na unapređenju sistema upravljanja.
  • Obuka kadrova u cilju prihvatanja, održavanja i poboljšanja sistema upravljanja.
  • Unapređenje mišljenja korisnika naših proizvoda i usluga kroz poštenje, uljudnost i težnju ka stalnom poboljšanju kvaliteta naših proizvoda i usluga.
  • Obezbjeđenje standardnog kvaliteta naših proizvoda i usluga kroz nadzor nad bitnim karakteristikama proizvoda, usluga i procesa.
  • Smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i očuvanje zdravlja i bezbijednosti ljudi.
  • Ispunjavanje zahtjeva i stalno unapređenje efektivnosti sistema menadžmenta i privrženost stalnom unapređivanju i prevenciji zagađivanja okoline, zdravlja i bezbijednosti.
  • Privrženost usaglašenosti sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima o zaštiti životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbijednosti na radu, a koji su povezani sa aspektima životne sredine, odnosno rizicima po zdravlje i bezbijednost na radu.