PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA

 • Kao dio radnog tima Odjeljenje za elektrotehniku sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije u skladu sa važećim propisima i standardima za predmetni obuhvat u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sa prilozima elektroenergetike i telekomunikacija.

 

IZRАDА ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ

 • Glavni projekat autoputa Banjaluka – Doboj, dionica Banjaluka – Prnjavor
 • HE „Dabar“, Glavni projekat vodostana i cjevovoda pod pritiskom; Glavni projekat priključnog dalekovoda 220kV
 • Glavni projekat za izgradnju novog kogenerativnog postrojenja, kotla na biomasu 30MWth i turbine 8.1MWel, kojim se mjenja stari ugljeni kotao i turbina, Natron – Hayat, Maglaj
 • Projektovanje elektroenergetskih objekata za potrebe ED Zenica
 • Usluge pripremnih radova i projektovanja za potrebe ED Zenica na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata u SBK
 • Okvirni sporazum za usluge izrade elaborata ukrštanja EEO-a sa drugim objektima na izgradnji i rekonstrukciji EEO za potrebe ED Zenica
 • Izvođenje pripremnih aktivnosti za realizaciju izgradnje elektroenergetskih objekata na području podružnice ''Elektrodistribucije'' Bihać
 • Projekat za izvođenje objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru
 • Glavni projekat postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Livna
 • Izrada UTU i glavnog projekta za kružni tok na bariću u Tesliću.
 • Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnica u Livnu i kružne raskrsnice – Lot 2: Partizansko, Lot 3: Splitska (M15 i M16), Lot 4: Troglav (M15 i M6.1)
 • Glavni projekat vodosnabdijevanja naselja Goranci, Bogodol i Podveležje, opština Mostar
 • Izrada tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za komponente 2 i 3; projekat snabdijevanja vodom i kanalizacije u Gradu Trebinje
 • Glavni projekat kotlovnice na lokaciji Kočićev Vijenac, Cetinjska 1, Banja Luka „Starčevica“
 • Usluge izrade studije opravdanosti dodjele koncesije za HE ''Bočac''
 • Izrada Glavnog projekta pratećeg zidanog objekta za smještaj telekomunikacione opreme na lokaciji Pločnik, Opština Ljubinje – RD Mostar
 • Pribavljanje dokumentacije potrebne za izgradnju MHE ''Bočac II''
 • Izrada UTU za pribavljanje dokumentacije za izgradnju MHE ''Bočac II''
 • Izrada projektnog zadatka za glavni projekat za MHE ''Bočac II''
 • Izrada studije uticaja na okoliš projekta rekonstrukcije HE ''Jajce II''
 • Izrada detaljinih izvještaja o energetskoj efikasnosti za škole i bolnice u Foči, Bileći i Prijedoru
 • Izrada UTU za MHE ''S-J-3'', ovjera i revizija projekta MHE ''S-J-3''
 • Mjerenje nivoa i analiza uticaja elektromagnetnog zračenja na okolinu za maksimalno 300 mobilnih baznih stanica BH Telecoma na području FBIH i Brčko distrikta
 • Idejna rješenja i UTU za 35 KV dalekovod u mjestu Sastavci
 • Doprojektovanje glavnog projekta (mašinsko-tehnološki i elektro) za uklanjanje ugljene prašine na postrojenju dopreme uglja i zagrijavanja presipnih čvorova TE Kakanj
 • Izrada studije uticaja na životnu sredinu za HE Sutjeska
 • Projekat MHE ''Stedrić'' u opštini Milići i izrada Studije ekološke i vodoprivredne saglasnosti
 • Studija uticaja na životnu sredinu za MHE ''Šipovo''
 • Mjerenje i analiza uticaja elektromagnetnog zračenja wifi infrastrukture na okolinu. Aerodrom Sarajevo
 • Izrada projekta za izgradnju Elektroenergetskog priključka za GSM Bazne stanice Čelopek - Opština Novi Grad; Budimlić Japra - Opština Oštra Luka
 • Izrada glavnog projekta za buduću poslovnu zgradu Z.P. ''Hidroelektrane na Drini'' a.d. Višegrad
 • Procjena uticaja na životnu sredinu u skolpu idejnog projekta sa studijom opravdanosti za Hidroenergetski objekat HE ''Paunci''
 • Izrada stručnog mišljenja za izgradnju MHE ''Jabušnica S-J-2''
 • Izmjena i izrada glavnog projekta za izgradnju MHE „Jabušnica S-J-2“
 • UTU i stručno mišljenje za MHE S-3
 • Izrada idejnog rješenja i UTU za 35 kV dalekovod u mjestu Sastavci
 • Izrada glavnog projekta elektromašinske zgrade male hidroelektrane S-J-3, na rijeci Jabušnici i izradu izmjenje trase vodozahvata i cjevovoda
 • Izrada idejnog projekta male hidroelektrane Podjezera, na rijekama Jezeračkoj i Stupničkoj i izrada studije opravdanosti izgradnje male hidroelektrane Podjezera
 • Izrada urbanističko tehničkih uslova za kabliranje dijela 20kV dalekovoda kod Novog groblja na Pobrđu
 • Izrada inoviranog Idejnog projekta sa optimiziranim rješenjem sistema malih hidroelektrana MHE Cijevna 1, 2 i 4 na rijeci Bosna
 • „zrada inoviranog Idejnog projekta sa optimiziranim rješenjem sistema malih hidroelektrana MHE Cijevna 5, Cijevna 6 i MHE Doboj na rijeci Bosna
 • Izrada elaborata o izvršenom preliminarnom energetskom pregledu energetskih javnih objekata u Brčko Distriktu BiH
 • Izrada Projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte u DP „Sjever“-Orašje
 • Izrada Glavnog projekta za izgradnju trase 20kV voda i trafo stanice u krugu „Incel“-a
 • Izrada glavnog projekta optičkog voda za povezivanje hidroenergetskih objekata u slivu rijeke Jabušnice (MHE S-J-1, MHE S-J-2 i MHE S-J-3) sa povezivanjem u nadzorni centar''
 • Izrada idejnog projekta i projekta za izvođenje žičare za Banj brdo
 • Izrada glavnog projekta MHE Medna-sklop i MHE Sokočnica
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju MHE Paklenica
 • Izrada idejnog projekta za izgradnju MHE DOBOJ
 • Izrada predhodne studije opravdanosti izgradnje termoelektrane – toplane, rudnik Stanari
 • Studija ekonomske opravdanosti izgradnje MHE Parni Lug 2
 • Studija ekonomske opravdanosti izgradnje MHE Pećina
 • Studija ekonomske opravdanosti izgradnje MHE Parni Lug 1
 • Studija ekonomske opravdanosti izgradnje MHE Kušlat
 • Studija ekonomske opravdanosti izgradnje MHE S-J-2 na rijeci Jabušnici
 • Studija ekonomske opravdanosti izgradnje MHE R-S-2
 • Studija ekonomske opravdanosti izgradnje MHE R-S-1
 • Studija ekonomske opravdanosti izgradnje MHE R-S-3
 • Studija izvodljivosti „HE Mrsovo“ snage 37,32 MW
 • Studija izvodljivosti "HE B-4" na rijeci Bistrici Potez rijeke Bistrice Miljevina – Foča

 

REVIZIJA I NOSTRIFIKACIJA ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ

 • Nostrifikacija dokumentacije ''Rekonstrukcija rashladnog i drenažnog sistema u strojari HE ''Jablanica'' za potrebe podružnice ''HE na Neretvi'' – Jablanica
 • Nostrifikacija projektne dokumentacije revitalizacije HE ''Jajce II''
 • Revizija glavnog projekta MHE „Bočac II“
 • Revizija projekata za izgradnju objekata baznih stanica na području Republike Srpske
 • Revizija projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte u SBK za potrebe ED Zenica
 • Ovjera i revizija projekta za MHE Šipovo
 • Revizija idejnog projekta za HE Nevesinje
 • Revizija inoviranog i dopunjenog glavnog projekta ''Zatvoreni ciklus i tretman otpadnih voda u Termoelektrani ''Tuzla'' u Tuzli
 • Revizija projektne dokumentacije za Glavni projekat pristupne TK mreže Miljeno na bazi optičkih kablova; Opština Čajniče
 • Revizija izvedbeno projektne dokumentacije u svrhu pribavljanja građevinske dozvole za izgradnju objekta CMB Jug II- faze i trafo stanice 5 Kliničkog Centra Banja

 

NADZOR

 • Nadzor na izgradnji MHE ''Žeželja''
 • Nadzor nad izgradnjom infrastrukture GSM Baznih stanica
 • Nadzor na izgradnji MHE ''Velika Jasenica''
 • Projektanski nadzor i nadzor nad izvođenjem radova na projektu kogenerativnog postrojenja u ''Natron-Hayat'', Maglaj
 • Nadzor nad izvođenjem dalekovoda i trafostanica za napajanje gradilišta HE Dabar
 • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji MHE ''Žiraja'', Opština Teslić
 • Nadzor na izgradnji MHE S-J- 3 na rijeci Jabušnici
 • Nadzor na izgradnji infrastrukture dalekovoda na deponiji u Zvorniku
 • Građevinski i elektro nadzor nad izgradnjom trafo stanice krečne peći br. 2, Sisecam Soda Lukavac