IZRADA PROSTORNO - PLANSKE DOKUMENTACIJE

Kao dio radnog tima Odjeljenje za drumski saobraćaj sudjeluje u izradi:

 • Prostornih planova,
 • Urbanističkih planova,
 • Regulacionih planova,
 • Planova parcelacije,
 • Lokacijskih uslova,
 • Urbanističko – tehničkih uslova.

 

IZRADA SAOBRAĆAJNIH STUDIJA I STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU OBJEKATA NISKOGRADNJE

 • Izrada saobraćajnih studija na području opštine,
 • Izrada saobraćajnih studija za područje Republike,
 • Izrada studija opravdanosti za izgradnju obilaznica,
 • Izrada studija opravdanosti za izgradnju puteva i objekata niskogradnje.

 

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 • Izrada saobraćajnih projekata u oblasti niskogradnje,
 • Projekti rehabilatacija putnih pravaca,
 • Projekti noveliranja saoobraćajne signalizacije i opreme puta,
 • Projekti semaforizacije raskrsnica,
 • Linijska i zonska koordinacija semaforisanih raskrsnica.

 

IZRADA STRUČNIH MIŠLJENJA I ELABORATA

 • Stručna mišljenja za upotrebu različitih elemenata saobraćajne signalizacije i oprema puta (ispitvanja retrorefleksije, zaštitnih ograda, zvučnih i vibracionih traka i dr.),
 • Elaborati o postavljanju privremene saobraćajne signalizacije za vrijeme izvođenja radova,
 • Elaborati za prevoz vangabaritnih tereta.

 

POSLOVI PROJEKTOVANJE SISTEMA NAPLATE PUTARINE NA AUTOPUTEVIMA

 • Projektovanje sistema naplate putarine na autoputevima (otvoreni, zatvoreni sistem, elektronska naplata putarine – ENP).

 

PRIMJENA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA (ITS) U SAOBRAĆAJU

 • Inteligentna vozila,
 • Inteligentne saobraćajnice,
 • Kartice za plaćanje putarine,
 • Dinamički navigacijski sistemi,
 • Efikasniji javni prevoz,
 • Efikasnije korištenja parkirališta i parking garaža
 • Automatsko javljanje i pozicioniranje vozila u nezgodi.