• Poslovi zaštite i zdravlja na radu, pregled i ispitivanje sredstava za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu.